Foto: Finn Ståle Felberg

Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune

Hvordan bruke SKOK?

Standard kravspesifikasjoner består av dokumenter i et hierarki med tre nivåer:

Nivå 1 (øverste nivå) er dokumentene Skoleanlegg og Tekniske og FDVU-begrunnede krav. Disse kravene er vedtatt av Oslo kommune sentralt. Dersom kravene i disse dokumentene ikke skal anvendes, må de fravikbehandles.

Nivå 2 inneholder kravdokumenter spesifikke for hvert foretak. For skoleanlegg gjelder dette DAK-manual, Merkemanual, Leveransekrav FDVU og Miljøoppfølgingsplan/MOP. Også for disse kravene gjelder fraviksbehandling.

Nivå 3 består av veiledere, eksempler mm. Dette er foretrukne/forhåndsgodkjente løsninger, som vi har god erfaring med at fungerer i skoleanlegg.

Historikk

Undervisningsbygg lagde sine første krav/veiledninger tilbake til 2007. I løpet av årene utviklet disse seg til å gjelde flere bygningstyper og mer samarbeid på tvers i Oslo kommune.

I 2011/2012 samarbeidet foretakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Boligbygg om en felles kravspesifikasjon for Oslo kommune betegnet FKOK 2012.

I løpet av 2013/2014 ble eierskapet til standard kravspesifikasjon overtatt av Byrådsavdeling for finans. Siste revisjon (2015) av standard kravspesifikasjoner for formålsbygg inkludert tekniske- og FDVU-begrunnede krav ble vedtatt av byrådet i august 2015.