SKOK-revisjon 2021-22

Oslo kommune arbeider for tiden med å revidere Standard Kravspesifikasjoner for Oslo kommune (SKOK). Før revidert kravsett fremmes til politisk behandling er det ønskelig å gjennomføre en høringsrunde for å få gode innspill fra aktører i markedet.

Bakgrunnen for revideringen
Det er viktig at SKOK består av oppdaterte krav som skal dekke dagens og fremtidige behov. På den ene siden er det nødvendig å revidere kravene slik at de er i tråd med byrådserklæringen for 2019-2023 og øvrige politiske føringer. I tillegg er TEK revidert flere ganger uten at SKOK har blitt oppdatert. Det er behov for å gjennomgå kravene slik at SKOK fortsatt er tilleggskrav til TEK, og ikke overlapper.

På den annen side er det ønskelig å utvide SKOK. Miljøkrav, IKT-krav og krav til universell utforming skal innarbeides i SKOK, og det skal utarbeides forslag til standard krav for nye relevante områder, dvs. kulturskole og flerbrukshaller.

Innspill til utkast til revidert SKOK
Det er viktig for oss at innspill mottas i en gitt form, og vi ber om at innmeldingsskjema som ligger ved kravspesifikasjonene benyttes. Vi ber primært om konkrete endringsforslag med begrunnelser til de foreslåtte kravene.

Tidsfrist for innmelding er utløpt, vi takker for alle innspill.

Utkast til reviderte kravspesifikasjoner

Tekniske og FDV-begrunnede krav er felles for alle formålsbygg og er samlet i ett dokument. Funksjonelle krav består av en rekke felles krav som gjelder for alle formålsbygg, samt en del særkrav som kun gjelder for ett eller flere formålsbygg.