SKOK 2015

Kravspesifikasjonene består av styrende dokumenter som eies av byrådsavdelingen for finans, samt manualer tilpasset de ulike foretakene i Oslo kommune.

Styrende dokumenter

Dette er dokumenter som inneholder krav til ulike typer formålsbygg vedtatt av byrådet og som forvaltes av byrådsavdeling for finans.

Styrende dokumenter finnes her

Styrende dokumenter spesifikke for skolebygg

Kravspesifikasjonene inneholder krav til bruk av foretakets manualer for merking, tegning (DAK), FDVU-dokumentasjon og miljø/MOP.
Korreksjonslisten inneholder endringer foretatt av redaksjonsrådet og gjelder for foretaket inntil endringene er innlemmet i ny standard kravspesifikasjon.
Dokument Dato Versjon
Korreksjonsliste v1.5 Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Alle parter involvert i planlegging, prosjektering, produktleveranse og utførelse av byggearbeider skal levere FDVU-dokumentasjon.

Dokumentet beskriver krav til FDVU-leveransen for prosjekter i regi av foretaket. I tillegg må gjeldende DAK-manual og kravspesifikasjon Merkesystem leses for å komplettere leveransen.
Dokument Dato Versjon
FDVU Leveransekrav 2018 v3.0 Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
DAK-manualen beskriver byggherrens krav til byggetegninger. Formålet med manualen er å sørge for en enhetlig utarbeidelse av tegninger, samt å sikre at tegninger utformes på en slik måte at de tilfredsstiller byggherrens krav.

Det er nødvendig å standardisere produksjon og layout for 2D-tegninger, da 2D-tegninger skal inngå i foretakets digitale tegningsarkiv. Digitale tegninger vil bli benyttet for oppfølging og kontroll av prosjektering/byggefasen, samt renovering/ombygging/drift i forvaltningsfasen.
Dokument Dato Versjon
DAK-manual - Utgave 2.1 Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Dokumentet beskriver grunnleggende krav for bruk av BIM og digital samhandling i byggeprosjekter. Disse kravene gjelder bare de prosesser og leveranser som er knyttet til BIM, alle andre dokumenter må opprettes i henhold til andre aktuelle krav. Eksempelvis skal ikke kravene her erstatte DAK Manual, men komme i tillegg.
Dokument Dato Versjon
BIM-kravspesifikasjon Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Kravspesifikasjon for Merkesystem er laget for å standardisere merking av bygningsdeler og tekniske anlegg for Osloskolene.

Merkesystemet danner forbindelsen mellom det fysiske objektet, presentasjons- og driftssystemer og FDV-dokumentasjon, og skal sikre driftspersonalet god informasjonsoversikt. Fysisk merking er primært påkrevet for de tekniske systemene, men alle systemer har behov for en unik identifikasjonsnummerering for å kunne finne frem i dokumentasjon.
Dokument Dato Versjon
Undervisningsbygg Merkesystem 2017 v2 0 Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Vedlegg til Merkemanual Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Miljøprogram og MOP etableres tidlig i forprosjektet i alle prosjekter. Miljøkravene her er hentet fra SKOK 2015, Undervisningsbyggs Miljøstrategi 2016-2019, og Undervisningsbyggs tilslutning til «10 strakstiltak» fra bransjens veikart mot 2050.


Ta kontakt med seniorrådgiver for miljø og bærekraft, Bodil Motzke, hvis det er spørsmål rundt Miljøprogram og MOP.
Dokument Dato Versjon