SKOK 2015

Kravspesifikasjonene består av styrende dokumenter som eies av byrådsavdelingen for finans, samt manualer tilpasset de ulike foretakene i Oslo kommune.

Styrende dokumenter

Dette er dokumenter som inneholder krav til ulike typer formålsbygg vedtatt av byrådet og som forvaltes av byrådsavdeling for finans.

Styrende dokumenter finnes her

Styrende dokumenter spesifikke for Undervisningsbygg

Kravspesifikasjonene inneholder krav til bruk av foretakets manualer for merking, tegning (DAK), FDVU-dokumentasjon og miljø/MOP.
Korreksjonslisten inneholder endringer foretatt av redaksjonsrådet i Undervisningsbygg og gjelder for foretaket inntil endringene er innlemmet i ny standard kravspesifikasjon.
Alle parter involvert i planlegging, prosjektering, produktleveranse og utførelse av byggearbeider skal levere FDVU-dokumentasjon.

Dokumentet beskriver krav til FDVU-leveransen for prosjekter i regi av Undervisningsbygg Oslo KF. I tillegg må gjeldende DAK-manual og kravspesifikasjon Merkesystem leses for å komplettere leveransen.
DAK-manualen beskriver byggherrens krav til byggetegninger. Formålet med manualen er å sørge for en enhetlig utarbeidelse av tegninger, samt å sikre at tegninger utformes på en slik måte at de tilfredsstiller byggherrens krav.

Det er for Undervisningsbygg nødvendig å standardisere produksjon og layout for 2D-tegninger, da 2D-tegninger skal inngå i foretakets digitale tegningsarkiv. Digitale tegninger vil bli benyttet for oppfølging og kontroll av prosjektering/byggefasen, samt renovering/ombygging/drift i forvaltningsfasen.
Kravspesifikasjon for Undervisningsbygg – Merkesystem er laget for å standardisere merking av bygningsdeler og tekniske anlegg for Osloskolene.

Merkesystemet danner forbindelsen mellom det fysiske objektet, presentasjons- og driftssystemer og FDV-dokumentasjon, og skal sikre driftspersonalet god informasjonsoversikt. Fysisk merking er primært påkrevet for de tekniske systemene, men alle systemer har behov for en unik identifikasjonsnummerering for å kunne finne frem i dokumentasjon.
Miljøprogram og MOP etableres tidlig i forprosjektet i alle prosjekter. Miljøkravene her er hentet fra SKOK 2015, Undervisningsbyggs Miljøstrategi 2016-2019, og Undervisningsbyggs tilslutning til «10 strakstiltak» fra bransjens veikart mot 2050.


Ta kontakt med Undervisningsbyggs miljørådgiver, Bodil Motzke, hvis det er spørsmål rundt Miljøprogram og MOP.